تبلیغات
قرآن - پاسخ به اشتباهات قرآن

یکی از بزرگترین اشتباهات قرآن را می توانیم درآیات ذیل بیابیم: (سوره 18 آیات 85 و86)

"او راهی را دنبال کرد تا آنگاه که به محل غروب خورشید رسید وخورشید را دید که درباتلاقی غروب می کند و نزدیک آن مردی رایافت. ما گفتیم ذوالقرنین آیا می خواهی آنان را مجازات کنی و یا نکوئی با آنان پیشه می کنی" (سوره ی الکهف آیه های 85 و86).

جملات فوق یکی از ضد علمی ترین  نوشته های قرآن است.  مردی راهی را دنبال می کند تا به محل غروب خورشید می رسد و می بیند که خورشید در باتلاقی پر از گل ولای غروب می کند. علوم مدرن به ما آموخته است که زمین  به دور خورشید می چرخد. نقل  قول فوق از قرآن  چنین  بیان می کند که خورشید است که حرکت می کند و در باتلاقی درزمین  فرومی رود. اگر زمانی خورشید با زمین تماس پیدا کند، همه چیز به آ تش کشیده می شود وحیات از کره ی زمین رخت بر می بندد. (واژه «مَردی» اشتباه چاپی دارد و منظور نویسنده «مردمی» بوده).

پاسخ: 

در زمان حضرت محمد (ص) البته انسان میدانسته که زمین گرد است و گمان می کرده که خورشید بدور زمین میگردد. بنابر این اگر قرآن نوشته خود حضرت محمد و دیگران باشد نیز بنابر علومی که در آن زمان وجود داشته آنها می دانسته اند که خورشید در زمین فرو نمی رود بلکه دور زمین می گردد.

نقل و قول نمودن چیزی از کسی نیز الزاماً بمعنی قبول داشتن آن نیست. ضمن اینکه چیزی که از ذو القرنین نقل میکند نیز چیزی است که همه ما انسانها امروزه نیز آنرا می گوئیم. همه می گوئیم: "خورشید طلوع کرد"، "خورشید غروب کرد"، "خورشید از پشت کوه درآمد"، "خورشید در دریا غروب کرد" و غیره. و این به معنی این نیست که خورشید پشت کوه قایم بوده و حالا درآمده و یا خورشید در دریا فرو میرود.

و ذو القرنین نیز البته بعنوان "یک مـَرد راهی را دنبال نکرده که به محل غروب خورشید برسد"، بلکه سپاه داشته و با سپاه خود به سرزمینهای مختلف در شرق و غرب می رفته و ستمگران را نابود می کرده است. و منظور قرآن اینست که وی رو به غرب تا جائی پیش رفته که خورشید در آبی با این مشخصات غروب میکرده است.